Algemene Voorwaarden
Intuitieve Opleidingen Utrecht

Algemene Voorwaarden Intuitieve Opleidingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van Intuitieve Opleidingen, op gedane aanbiedingen en door haar gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende leveringen van diensten met betrekking tot cursussen en trainingen, opleidingen, workshops en anderszins, hoe ook genaamd, verder in deze voorwaarden alle gezamenlijk aan te duiden als ’trainingen’.
 2. Deze algemene voorwaarden gelden steeds in samenhang met de voor verschillende trainingen van toepassing zijnde bijzondere bepalingen welke op de daarvoor bestemde inschrijfformulieren zijn vermeld of anderszins als toepasselijk aan de deelnemers van de trainingen, verder in deze algemene voorwaarden te noemen de ‘cursist’, door Intuitieve Opleidingen zijn kenbaar gemaakt.
 3. Aanvullende bepalingen in aanbiedingen en/of overeenkomsten tussen Intuitieve Opleidingen en de cursist, die een afwijking inhouden van deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend wanneer deze door de directie van Intuitieve Opleidingen schriftelijk aan de cursist zijn bevestigd.
 4. Aanbiedingen van Intuitieve Opleidingen, waar ook gedaan, opgegeven prijzen daaronder inbegrepen, zijn steeds vrijblijvend en onder voorbehoud van (prijs)wijzigingen en programma- en rooster aanpassingen. Het doorgang vinden van aangekondigde trainingen is er steeds afhankelijk van of zich daarvoor voldoende cursisten hebben aangemeld, zulks altijd naar inzicht en beoordeling van Intuitieve Opleidingen. Uiterlijk een week voor de geplande aanvangsdatum van de training ontvangt de cursist bericht van Intuitieve Opleidingen over al dan niet doorgang vinden van die training.
 5. Een cursist heeft 14 dagen bedenktijd vanaf de datum van aanmelding voor een training.
 6. Aanmeldingen voor door Intuitieve Opleidingen aangeboden trainingen dienen, indien niet anders vermeld, uiterlijk twee weken voor de geplande aanvangsdatum van die trainingen in bezit van Intuitieve Opleidingen te zijn. Eerder gedane aanmeldingen voor trainingen kunnen door de cursist tot twee weken voor de geplande aanvangsdatum worden teruggetrokken zonder dat in verband daarmee enig bedrag aan Intuitieve Opleidingen verschuldigd zal worden.
 7. Wanneer de cursist de aanmelding voor de cursus schriftelijk terugtrekt binnen twee weken voor de geplande aanvangsdatum van die cursus, doch niet later dan een week voor die geplande aanvangsdatum, dan zal de cursist aan Intuitieve Opleidingen een bedrag ad € 25 wegens administratie- en annuleringskosten verschuldigd zijn.
 8. Wanneer de cursist zijn aanmelding voor de training schriftelijk terugtrekt binnen een week voor de geplande aanvangsdatum van die training, dan zal de cursist aan Intuitieve Opleidingen een bedrag van vijftig procent van het voor die training verschuldigde cursusbedrag en inschrijfgeld dienen te vergoeden. Wanneer de cursist de training wil afbreken nadat de training inmiddels zal zijn begonnen, dan is de cursist het volledige cursusgeld aan Intuitieve Opleidingen verschuldigd. De in deze alinea bedoelde bedragen zullen ineens opeisbaar zijn en komen niet in aanmerking voor termijnbetaling als bedoeld in artikel 10 van deze voorwaarden.
 9. De Healingopleiding en Readingopleiding kunnen in maandelijkse termijnen worden betaald. Bij deelname aan de Healingopleiding of Readingopleiding is stoppen tijdens de opleiding niet mogelijk. Tussentijds stoppen is alleen mogelijk bij aantoonbare overmacht. Dit gebeurt dan in overleg met de directie van Intuitieve Opleidingen, en steeds met een opzegtermijn van 3 maanden. In alle andere gevallen betaal je de gehele opleiding.
 10. Toelating tot de trainingen geschiedt in volgorde van aanmelding, maar Intuitieve Opleidingen is binnen het kader van de afwegingen die zij te maken heeft met het oog op de belangen van zowel individuele cursisten als cursusgroepen, steeds gerechtigd aangemelde cursisten niet (verder) tot groepen toe te laten.
 11. De cursist dient de verschuldigde cursusgelden steeds op tijd aan Intuitieve Opleidingen te voldoen overeenkomstig het daaromtrent voor onderscheiden trainingen op het inschrijfformulier voor die trainingen bepaalde.
 12. Indien de cursist niet tijdig betaalt, zal hij/zij geacht worden in verzuim te zijn zonder dat een aanmaning vereist is en wordt aan Intuitieve Opleidingen over de verschuldigde bedragen een rente ad 4 procent per maand berekend, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cursist in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigd bedrag.
 13. Indien Intuitieve Opleidingen door wanbetaling van de cursist genoodzaakt is haar vordering ter incasso uit handen te geven, dan zullen alle daaruit voortvloeiende gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de cursist komen en door Intuitieve Opleidingen op deze kunnen worden verhaald.
 14. Bij afwezigheid van de docent of vanwege externe omstandigheden zal vervanging worden gezocht of een andere passende oplossing worden aangeboden.
 15. De directie van Intuitieve Opleidingen sluit alle vormen van aansprakelijkheid uit van elke vorm van schade (psychisch, emotioneel, fysiek alsook materieel) opgedaan voor, tijdens, na en ten gevolge van de gevolgde cursus, training, opleiding en/of workshop.
 16. Alle informatie door de cursist aan Intuitieve Opleidingen verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld. Intuitieve Opleidingen heeft een Privacyverklaring opgesteld en houdt zich daaraan.
 17. In het geval van een klacht is de Klachtenprocedure van toepassing.
 18. Het lesmateriaal van Intuitieve Opleidingen is en blijft het eigendom van Intuitieve Opleidingen. Niets van de inhoud van de lessen mag worden verveelvoudigd, voor onderwijsdoeleinden en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Intuitieve Opleidingen.
 19. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Intuitieve Opleidingen is het Nederlands recht van toepassing.

Deze Algemene Voorwaarden zijn op 15 juni 2018 geactualiseerd.

Aanbevolen

Basisopleiding Intuitie 1

Training

In 11 wekelijkse lessen leer je verschillende basistechnieken ter ondersteuning van het herkennen van je intuïtieve kwaliteiten en hoe je dit praktisch kunt inzetten in je leven.

Lees meer over Basisopleiding Intuitie 1

Online lessen bij IO

Training

Alle cursussen worden zowel op het centrum als via het internet aangeboden. Je kan kiezen. De Opleidingen worden op het centrum gegeven. De readings en healings worden via het internet gegeven.

Lees meer over Online lessen bij IO

Open Ochtend

Kom zelf ervaren en kennismaken.

De Open Ochtend is een leuke manier om ongedwongen kennis te maken met Intuitieve Opleidingen. Je kunt aan een proefles meedoen en een healing of korte reading meemaken. Daarnaast kun je kennismaken met cursisten en docenten.

Lees meer over de Open Middag

Ervaar het zelf
Maak kennis met ons aanbod

"Eén van mijn belangrijkste ontdekkingen is dat je intuïtie een zeer waardevolle bron van informatie is, als je het aandacht geeft én er op durft te vertrouwen. Ervaar het zelf."

Carla van Hartskamp

Interesse? We vertellen je graag meer.

Kies je onderwerp, vul je gegevens in en we nemen contact met je op.